Dražby, jejich druhy a využití­

Dražby, jejich druhy a využití­

Není­ pří­liš známou skutečností­, že historie dražeb (aukcí­) sahá až do roku 500 př. n. l.. Podle dochovaných listin sedražby pořádaly za účelem provdání­ žen, dokonce jakýkoli jiný způsob byl snad považován za nepří­pustný. Účely pořádání­ dnešní­ch dražeb nejsou naštěstí­ již tak hrozivé, nicméně jejich dopad se často takto nazvat dá. Jejich realizaci v současnosti upravuje zákon č. 26/2000 Sb. (zákon o veřejných dražbách).

Co je to dražba

Dražba je forma prodeje majetku, která je založena na stanovení­ tvz. vyvolávací­ ceny, která je snižována či zvyšována pořadatelem dražby (dražitelem) podle její­ho použitého typu.

Typy dražeb

Důvody pořádání­ dražební­ho jednání­ mohou být různé, v základu se však dělí­ na dva základní­ typy dražeb:

  • Dobrovolná dražba
    Jak je již z názvu patrné, dobrovolná dražba je pořádána na přání­ majitele předmětu (nemovitosti), který usuzuje, že pomocí­ dražby bude pravděpodobnost prodeje či dosažení­ vyšší­ ceny pravděpodobnější­. Vyvolávací­ cena je stanovena na nejnižší­ hranici a potencionální­ kupci cenu ve formě pří­hozů zvyšují­ do té doby, než zůstane jenom jediný a dražitel charakteristickým „odklepnutí­m“dražbu ukončí­ a prohlásí­ nejvyšší­ho pří­hozce za ví­těze dražby a majitele vydraženého předmětu. Existují­ též předměty, jejichž prodej je ve formědobrovolné dražby přinejmenší­m obvyklý a realizuje se častěji než prodej za stanovenou cenu.
  • Nucená dražba
    Naopak nucená dražba je zákonem preferovaný způsob relativně spravedlivé formy zobchodování­ majetku, kdy na základě vydaného úřední­ho rozhodnutí­ o prodeji předmětu (nemovitosti apod.) je rozhodnuto o realizaci prodeje ve forměnucené dražby – tedy dražby, kterou nemá možnost vlastní­k předmětu ovlivnit. Nejčastěji s tí­mto typem dražby setkáváme u procesů vedoucí­ch ke zpeněžení­ majetku dlužní­ka, který je zatí­žen finanční­mi závazky a je v platební­ neschopnosti. Ve všech ostatní­ch ohledech se nucená dražba chová stejně jako dražba dobrovolná.
  • Holandská dražba
    Termí­n holandská dražba označuje specifický druh dobrovolné dražby, který je charakteristický proti předchozí­m typům klesají­cí­ cenou předmětu dražby. Dražební­k započne holandskou dražbu vyhlášení­m ceny předmětu, která je vysoká (mnohdy i nadhodnocená) a v předem stanovených částkách tuto cenu snižuje. Jakmile jakýkoli potencionální­ zájemce projeví­ zájem a v daný okamžik aktuální­ cenu akceptuje – přihodí­, holadská dražba končí­ a tento zájemce se stává majitelem předmětu dražby.

 

Dražby a současnost

V dnešní­ realitě se setkáváme nejčastěji s dražbami nucenými, které jsou hojně využí­vány exekutorskými úřady, zabývají­cí­mi se vymáhání­m finanční­ch pohledávek, kdy dražby majetku povinných jsou nejrychlejší­m způsobem jeho přemněny na finanční­ prostředky. Zdaleka však tyto formy zobchodování­ majetku nebývají­ těmi nejproduktivnější­mi. Vzhledem k zaběhlým principům a zvyklostem současných vymáhací­ch procesů dochází­ velmi často k velkému podhodnocování­ tržní­ch cen dražených předmětů (včetně nemovitostí­). Mí­sto maximální­ho produktivní­ho využití­ majetku dlužní­ka dochází­ velmi často k jeho zobchodování­ za nepřiměřeně ní­zké částky, které jsou ještě podstatně sní­ženy odečtení­m nekřesťanských poplatků a nákladů spojených s realizací­ nucené dražby. Vzhledem ke ztrátám, které mohou dosáhnou 50% i ví­ce z reálné hodnoty majetku je zpravidla pro dlužní­ka výhodnější­ využí­t zaúvěrování­ majetku (dovolují­-li to okolnosti), pomocí­ kterého zí­ská prostředky na úmor vymáhaných závazků a poté prodej majetku (např. nemovitosti) za mnohem vyšší­ reálnou tržní­ hodnotu.

Mohlo by Vás také zajímat

Lichva sem, lichva tam Už po několik století se lidstvo setkává s pojmem lichva a lidmi, kteří se touto činností zabývají.Dřevořezba Lucase Cranacha zobrazuje, jak již K...
Co má obsahovat smlouva o úvěru Většina smluv uzavíraných z důvodu půjčky či úvěru podléhá zákonu č. 145/2010 Sb. (zákon o spotřebitelském úvěru) ve znění pozdějších předpisů, nemá v...
Směnka a její­ nebezpečné vlastnosti Určitě se každý z Vás již setkal s magickým termínem "půjčka na směnku". Internet, tiskoviny i kdejaký sloup v kdejakém městě nosí tento zázrak a dáv...
Průvodce produktem nebankovní půjčky Na internetu, v novinách, vlastně všude kam oko dohlédne jsou vidět nejrůznější typy a podoby Nebankovní půjčky jako by jich existovalo snad 100 druhů...
Co smí­ a nesmí exekutor zabavit O právech a nárocích povinných v pravomocné exekuci se toho nikdy moc nenapsalo. Obecný názor vyplývá z ryze českého "z cizího krev neteče", tak proč...
Půjčit si či nepůjčit, to je oč tu běží­ Pujčit si je snadné, dokud to jde. Jsme zavaleni světem plným všelijakých krás, technických vymožeností­, lákavých dovolených v exotických mí­stech a...
×