Co má obsahovat smlouva o úvěru

Bybobo

Co má obsahovat smlouva o úvěru

Co má obsahovat smlouva o úvěruVětšina smluv uzavíraných z důvodu půjčky či úvěru podléhá zákonu č. 145/2010 Sb. (zákon o spotřebitelském úvěru) ve znění pozdějších předpisů, nemá význam popisovat už mnohokrát popsané. Velmi pěkně zpracovaný článek na toto téma najdete zde.


Protože zmíněný zákon o spotřebitelských úvěrech ponechal mimobankovním poskytovatelům určité mezery, stále mají možnost upravit jejich finanční produkty tak,
aby jejich úvěrové smlouvy nepodléhaly výše uvedenému zákonu, a tím bohužel však ani prakticky téměř žádným parametrům. Jaké body by neměly ve smlouvě o úvěru chybět?

Co je smlouva o úvěru

Smlouva o úvěru je dohoda, dle které si obě protistrany vyměňují definované finanční plnění za předem (v této smlouvě) stanovených podmínek. Konkrétně Věřitel poskytne finanční
plnění (peníze) Dlužníkovi za odměnu v podobě úroků, stanovených touto smlouvou.

Nezbytné parametry úvěru

Každá finanční půjčka / úvěr musí mít jasně definované parametry, o kterých musí být Klient / Dlužník ještě před podpisem smlouvy o úvěru dostatečně informován:

 • Výše úvěru: neboli jistina úvěru je skutečně poskytnutá částka Dlužníkovi Věřitelem.
 • Délka úvěru: doba vyjádřená v měsících či letech, za kterou se Dlužník zavazuje Věřiteli sjednanou částku splatit včetně příslušenství (úroků).
 • Výše splátky: výše pravidelné či nepravidelné splátky, kterou se zavazuje Dlužník Věřiteli předávat (zasílat) za podmínek stanovených ve smlouvě. Pravidelné splátky mohou být konstantní (stále stejné), degresivní (první nejvyšší a poslední nejnižší) a progresivní (první nejnižší a poslední nejvyšší). Úvěr může být splacen též nepravidelně či jednorázově na konci sjednané výpůjční doby.
 • Úroková sazba: neboli cena půjčených peněz je hodnotou či procentuálně vyjádřenou částkou, o kterou se zvýší celkem zaplacená suma Věřiteli – půjčka (jistina) + úroky = celkem splacená částka.
 • Kam a jak platit: peníze je nutno posílat na konkrétní místo (adresu či účet), a takové místo musí být jednoznačně stanoveno ve smlouvě. Zpravidla se ve smlouvě o úvěru specifikuje takových mít více pro případ, že by jednou z možností nebylo možno dodržet podmínky smlouvy (nejčastěji – účet Věřitele pro bankovní převod, adresa Věřitele pro zaslání např. složenkou a místo, kde lze hotovost předat proti dokladu o zaplacení osobně).
 • Co se stane, když platba není provedena: stanovení termínů a sankcí, které může využít Věřitel (a většinou využije) při vymáhání svých nároků. Bývá zvykem ve smlouvě definovat několik sankčních forem úroků:
  • Úrok z prodlení: částka, o kterou se zvýší celkový dluh při zpoždění
   s platbou splátky
  • Penalizační úrok: částka aplikovaná při nesplnění vyjmenovaných povinností Dlužníka
  • Sankce za sesplatnění: částka, o kterou se zvýší celkový dluh
   při vypovězení smlouvy o úvěru ze strany Věřitele
 • Aplikace zajišťovacích mechanismů: je popis mechanismu zajištění poskytovaného úvěru, kterým nejčastěji bývají formy movité či nemovité zástavy, cenných papírů a jiných druhů majetku. Součástí musí být popis postupu plnění takového zajišťovacího mechanismu při vzniku důvodu k plnění – neplacení sjednaných splátek. Věřitel v takovém případě využije zajištěného majetku
  k uspokojení svých finančních nároků.
 • Závěrečná ustanovení: zde by měly být uvedeny součásti smlouvy jako počet paré s rozdělovníkem, uvedení instance řešení sporů, Salvátorská klauzule apod…

Na co si dát zejména pozor

Jak již bylo zmíněno v článku Kdo je vlastně nebankovní investor, ten, kdo půjčuje, nemusí být vždy lidumil. Záměrem soukromé osoby, která poskytuje finanční úvěry, může být běžně vytvořený zisk ze standardního průběhu úvěrového obchodu. Na finančním trhu ČR působí však také subjekty, které již při přípravě takových úvěrových smluv mohou sledovat záměr natlačit Dlužníka do nevýhodné pozice pomocí obtížně splnitelných podmínek, využít jeho nepozornosti a podvodně vyvlastnit jeho předmět zástavy, nejčastěji nemovitost.

Způsobů, jak vytvořit nevýhodné či nesplnitelné podmínky je mnoho. Proto, pro Vaši ochranu připravujeme sérii článků, které se touto tématikou budou podrobně zabývat. Doporučujeme pravidelně navštěvovat naše stránky, a to především sekci články.

Jedinou možností, jak se vyvarovat podpisu nevýhodné úvěrové smlouvy, je důkladně si jí prostudovat (jednou přečíst mnohdy nestačí) a nepodepisovat takovou smlouvu za žádnou cenu ve spěchu a pod nátlakem. Škody, které může takový podpis způsobit, bývají často mnohem vyšší než původní důvod jejího podpisu.

Publikovali jsme pro Vás

About the author

bobo administrator