Co má obsahovat smlouva o úvěru

Co má obsahovat smlouva o úvěru

Většina smluv uzavíraných z důvodu půjčky či úvěru podléhá zákonu č. 145/2010 Sb. (zákon o spotřebitelském úvěru) ve znění pozdějších předpisů, nemá význam popisovat už mnohokrát popsané. Velmi pěkně zpracovaný článek na toto téma najdete zde.


Protože zmíněný zákon o spotřebitelských úvěrech ponechal mimobankovním poskytovatelům určité mezery, stále mají možnost upravit jejich finanční produkty tak,
aby jejich úvěrové smlouvy nepodléhaly výše uvedenému zákonu, a tím bohužel však ani prakticky téměř žádným parametrům. Jaké body by neměly ve smlouvě o úvěru chybět?

Co je smlouva o úvěru

Smlouva o úvěru je dohoda, kdy si obě protistrany vyměňují definované finanční plnění za podmínek stanovených takovou smlouvou. Konkrétně Věřitel poskytne finanční
plnění (peníze) Dlužníkovi za odměnu v podobě úroků, stanovených touto smlouvou.

Nezbytné parametry úvěru

Každá finanční půjčka / úvěr musí mít jasně definované parametry, o kterých musí být Klient / Dlužník ještě před podpisem smlouvy o úvěru dostatečně informován:

 • Výše úvěru: neboli jistina úvěru je skutečně poskytnutá částka Dlužníkovi Věřitelem.
 • Délka úvěru: doba vyjádřená v měsících či letech, za kterou se Dlužník zavazuje Věřiteli sjednanou částku splatit včetně příslušenství (úroků).
 • Výše splátky: výše pravidelné či nepravidelné splátky, kterou se zavazuje Dlužník Věřiteli předávat (zasílat) za podmínek stanovených ve smlouvě. Pravidelné splátky mohou být konstantní (stále stejné), degresivní (první nejvyšší a poslední nejnižší) a progresivní (první nejnižší a poslední nejvyšší). Úvěr může být splacen též nepravidelně či jednorázově na konci sjednané výpůjční doby.
 • Úroková sazba: neboli cena půjčených peněz je hodnotou či procentuálně vyjádřenou částkou, o kterou se zvýší celkem zaplacená suma Věřiteli – půjčka (jistina) + úroky = celkem splacená částka.
 • Kam a jak platit: peníze je nutno posílat na konkrétní místo (adresu či účet),
  a takové místo musí být jednoznačně stanoveno ve smlouvě. Zpravidla se
  ve smlouvě o úvěru specifikuje takových mít více pro případ, že by jednou
  z možností nebylo možno dodržet podmínky smlouvy (nejčastěji – účet Věřitele pro bankovní převod, adresa Věřitele pro zaslání např. složenkou a místo, kde lze hotovost předat proti dokladu o zaplacení osobně).
 • Co se stane, když platba není provedena: stanovení termínů a sankcí, které může využít Věřitel (a většinou využije) při vymáhání svých nároků. Bývá zvykem ve smlouvě definovat několik sankčních forem úroků:
  • Úrok z prodlení: částka, o kterou se zvýší celkový dluh při zpoždění
   s platbou splátky
  • Penalizační úrok: částka aplikovaná při nesplnění vyjmenovaných povinností Dlužníka
  • Sankce za sesplatnění: částka, o kterou se zvýší celkový dluh
   při vypovězení smlouvy o úvěru ze strany Věřitele
 • Aplikace zajišťovacích mechanismů: je popis mechanismu zajištění poskytovaného úvěru, kterým nejčastěji bývají formy movité či nemovité zástavy, cenných papírů a jiných druhů majetku. Součástí musí být popis postupu plnění takového zajišťovacího mechanismu při vzniku důvodu k plnění – neplacení sjednaných splátek. Věřitel v takovém případě využije zajištěného majetku
  k uspokojení svých finančních nároků.
 • Závěrečná ustanovení: zde by měly být uvedeny součásti smlouvy jako počet paré s rozdělovníkem, uvedení instance řešení sporů, Salvátorská klauzule apod…

Na co si dát zejména pozor

Jak již bylo zmíněno v článku Kdo je vlastně nebankovní investor, ten, kdo půjčuje, nemusí být vždy lidumil. Záměrem soukromé osoby, která poskytuje finanční úvěry, může být běžně vytvořený zisk ze standardního průběhu úvěrového obchodu. Na finančním trhu ČR působí však také subjekty, které již při přípravě takových úvěrových smluv mohou sledovat záměr natlačit Dlužníka do nevýhodné pozice pomocí obtížně splnitelných podmínek, využít jeho nepozornosti a podvodně vyvlastnit jeho předmět zástavy, nejčastěji nemovitost.

Způsobů, jak vytvořit nevýhodné či nesplnitelné podmínky je mnoho. Proto, pro Vaši ochranu připravujeme sérii článků, které se touto tématikou budou podrobně zabývat.Doporučujeme pravidelně navštěvovat naše stránky, a to především sekci články.

Jedinou možností, jak se vyvarovat podpisu nevýhodné úvěrové smlouvy, je důkladně
si jí prostudovat (jednou přečíst mnohdy nestačí) a nepodepisovat takovou smlouvu
v tlaku (když hrozí exekuce apod.), narychlo, ve spěchu a pod nátlakem. Škody, které může takový podpis způsobit, bývají většinou vyšší než důvod jejího podpisu.

Mohlo by Vás také zajímat

Průvodce produktem nebankovní půjčky Na internetu, v novinách, vlastně všude kam oko dohlédne jsou vidět nejrůznější typy a podoby Nebankovní půjčky jako by jich existovalo snad 100 druhů...
Dražby, jejich druhy a využití­ Není­ pří­liš známou skutečností­, že historie dražeb (aukcí­) sahá až do roku 500 př. n. l.. Podle dochovaných listin sedražby pořádaly za účelem pro...
Novela zákona o Exekucí­ch: Slučování­ exekucí... Tento díl začněme jedním mediálně známým případem, který si můžete přečíst zde. Článek popisuje řekněme trochu extrémní situaci, kdy bylo na osobu za...
Exekuční revoluce? Minulý měsíc proběhlo zasedání Ústavně právního výboru, kde se řešily hlavně exekuce. Co se tedy snad změní? Ze zablokovaného účtu půjde splácet dl...
Novela zákona o Exekucí­ch: Družstevní­ byty se dr... Novelizace zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), přinesla mj. významný posun při využití hodnoty práva ná...
Novela zákona o spotřebitelských úvěrech: konec ne... Novela zákona o spotřebitelských úvěrech nám přinesla mimo jiných úprav také určitá omezení, která se vztahují na hodnotu zástavy vůči výši poskytnuté...
×