Exekuce

Exekuce

Slovo exekuce se může stát noční můrou každého z nás. Pojďme se společně podívat, za jakých podmínek exekuce vzniká, jaká mají exekutoři práva a omezení.

Vznik exekuce

Exekuce je způsob, jak věřitel získá své peníze zpět od dlužníka. Vždy se váže k nějaké smlouvě či dohodě, u které z pravidla dlužník nedodržel její předmět a to je příčina roztočení „exekučního kola“.

Exekuční titul
Exekuční titul slouží jako první krok pro zahájení exekuce. Pro její vykonavatelnost musí obsahovat doložku vykonatelnosti. Právě díky exekučnímu titulu mohou exekutoři zahájit svou činnost.

Exekučním titulem mohou být:

 • rozhodnutí soudu (rozsudky, usnesení, platební rozkazy)
 • schválené smíry
 • rozhodčí nálezy
 • notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti
 • exekutorské zápisy
 • rozhodnutí orgánu veřejné správy
 • rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
 • jiná rozhodnutí, schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon (seznam přihlášených pohledávek v insolvenčním řízení)

Existuje-li tedy EXEKUČNÍ TITUL, exekutor může zahájit kroky, které začnout mořit dluhy.

Mezi nejzákladnější nástroje exekutora patří:

 • přikázání pohledávky (zablokování účtu exekutorem, srážky ze mzdy)
 • správa nemovité věci (neprodá nemovitost, ale výtěžek z provozu použije na splacení dluhu)
 • dražba movitých věcí
 • dražbu nemovitostí
 • zřízení exekutorského zástavního práva k nemovitostem

Náklady na exekuci

Právě díky nákladům exekuce se dlužná částka zvyšuje a tyto náklady mohou převýšit počáteční dlužnou částku. Jako příklad uvedu jízdu v MHD bez jízdenky. Dojde-li až na exekuční vymáhání, dluh v řádu stovek korun zvýší na mnoho tísíc.

Náklady na exekuci tvoří:

 • odměna exekutora
 • náhrada hotových výdajů
 • náhrada za ztrátu času při provádění exekuce
 • náhrada za doručení písemností
 • odměna a náhrada nákladů správce podniku
 • náklady spojené s přípravou a realizací dražeb
 • a nesmíme zapomenout ani na DPH

Co exekutor může a nemůže zabavit?

Exekutor nemůže zabavit vše co v domácnosti najde. Existuje seznam nezabavitelných věcí, které by exekutor při mobiliární exekuci zabavit neměl:

 • snubní prsteny
 • oblečení denní potřeby neluxusního charakteru
 • nejzákladnější vybavení domácností (postele, lednice, pračky,…)
 • zdravotnické potřeby
 • dvojnásobek životního minima
 • u podnikatelů nesmí zabavit věci potřebné k jejich činnosti
 • domácí zvířata

Kam exekutor dosáhne?

Exekuce může postihnout nemocenské dávky, mateřské dávky (přídavky na dítě nebo rodičovské příspěvky), důchody či podpory v nezaměstnanosti, části mzdy či obstaví bankovní účet. Ze všech jmenovaných dávek a podpor a příjmů Vám zůstane jennezabavitelné minimum, což je dvojnásobek životního minima.

Zodpovědnost exekutora v případě exekuce bez přítomnosti dlužníka

Exekutor při vniknutí do nemovitosti zodpovídá za přímé a neškodné škody
Přímé škody – jsou způsobené na majetku (poškozené zámky, poničený nábytek,…)
Nepřímé škody – nezabezpečení objektu proti vykradení

Exekuce v nepřítomnosti dlužníka

Ano, exekutor může vstoupit do domácnosti i v případě nepřítomnosti dlužníka nebo majitele nemovitosti (za asistence POLICIE) a to pouze v případě, že má důvodné podezření, že v objektu dlužník bydlí a má v něm majetek. Majetek nemusí pouze olepit, ale můžu ho i zabavit. Je však povinen zabránit NEPŘÍMÝM ŠKODÁM – takže objekt musí uzavřít a klíče předat uživateli nemovitosti, nebo je nechat na jiném vhodném místě.

Co dělat jde-li k zabavení majetku nepatřícího dlužníkovi?

Dojde-li k zabavení majetku, který dlužník nevlastní, je potřeba tuto skutečnost dokázat a následně podat tzv. podat „ žalobu o Vyloučení věcí z exekuce“. Následný soud rozhodne komu zabavený majetek a vlastní a v případě prokázání této skutečnosti majetek navrátí majiteli. Vyloučení věci z exekučního řízení se podává vůči oprávněnému a ne proti exekutorovi.

Konec exekuce

Exekuce končí ve chvíli, kdy je vymožena dlužná částka + veškeré náklady na exekuci a to buď díky vyjmenovaným nástrojům exekutora, nebo v případech nedostatku postižitelného majetku dlužníka či jeho příjmů. Další možnost ukončení exekuce je z podmětu navrhovatele exekuce. Česky řečeno: „kdo ji vyvolal, může ji zrušit“.
Opravdové ukončení exekučního řízení nastane ve chvíli vydání pravomocného rozhodnutí o ukončení exekuce.

Kdo je to vlastně soudní exekutor

Soudní exekutor (neboli „SOUDNÍ VYKONAVATEL“) je svobodné soukromé podnikání, které zajišťuje provádění exekucí v souladu s exekučním řádem. Soudní exekutoři jsou sdruženi v exekutorské komoře. Jejich úřady mají sídla v obcích, ve kterých sídlí okresní soudy. Exekutora do funkce jmenuje Ministerstvo spravedlnosti.

Vymáhací agentury

Vymáhací agentura je společnost, která se často stačí vystupovat jako exekutorský subjekt, ale nemá takové právní možnosti.
Budí dojem, že jsou soudní exekutoři třeba tím, že si říkají „EXEKUČNÍ KANCELÁŘE“, a podobně…
Od novelizace k 1.1. 2013 je takový postup vymáhacích společností nezákonný.

Nemohou vstoupit na pozemky nebo do bytů, nemohou sepisovat seznamy movitostí, nesmějí zabavovat části mzdy nebo obstavit účet. Ze zákona nesmějí postihovat žádný majetek dlužníka.
Jako „bonus“ si některé tyto společnosti účtují nesmyslné astronomické částky za své počínání…

Mobiliární exekuce v praxi

Pro představu jak exekuce fungují, uvedeme příklad fiktivní postavy pana Vopršálka.
Pan Vopršálek si zařídil hotovostní půjčku na vybavení a drobné rekonstrukce své domácnosti.
2 roky poctivě splácel, ale poté přišel o svou práci a celá jeho domácí ekonomie se zhroutila. Výdaje převyšovaly příjmy a z toho důvodu se dostal do problému se splácením půjčky.
Byly zahájeny právní kroky pro zahájení exekuce proti panu Vopršálkovi.
Ten má v tuto chvíli 2 možnosti a to buď jednat s exekutorem, vysvětlit mu svou situaci a pokusit se dojednat splátkový kalendář dle svých možností, nebo (bohužel častý případ) hrát „mrtvého brouka“.

První případ je vždy lepší, protože z pravidla je v zájmu exekutora vymoci dlužnou částku v rámci dohody. Řekněme, že i pro exekutory snazší cesta.

V případě nekomunikace pana Vopršálka čeká hned několik nepříjemných překvapení jako je „obstavení“ účtu, exekuce na podporu v nezaměstnanosti a v případě neúspěchu těchto kroků i osobní návštěva exekutora v domácnosti s následným oblepením majetku žlutým štítkem s nápisem „EXEKUČNĚ ZABAVENO“ a domluvou splátek, nebo rovnou zabavení majetku.

V případě zabavení majetku dojde na určitou dobu k jeho uskladnění. Během této doby se pan Vopršálek může pokusit o splacení dluhu. V případě, že se z jeho strany nic nezmění, exekutor majetek prodá ve veřejné dražbě. Vydražená částka putuje na umoření dluhu. To ovšem neznamená, že je po všem, protože ceny předmětů v těchto dražbách jsou opravdu nízké, Takže ve většině případů exekucí toto opatření nic neřeší. Majitel přijde o své věci, ale dluh se razantně nezmenší a exekutor trvá na doplacení dluhu.
Pan Vopršálek, si vybral první možnost. Dohodl si s exekutorem splátkový kalendář a svůj dluh bude několik let splácet. Majetek mu v případě řádného splácení zůstane.

Článek popisuje stav k 1.3.2015.

Exekuce 2015 – nezabavitelné minimum

Zřejmě největší novinka se týká nezabavitelné částky .
Dříve se nezabavitelná částka rovnala sumě 6188,67 Kč, od letošního roku je částka o 70 Kč nižší, takže nezabavitelné minimum je 6118 Kč.

Jste v podobné situaci jako pan Vopršálek? Hledáte řešení své exekuce?

>>Podívejte se na naše možnosti řešení exekucí.<<