Exekuce

Bybobo

Exekuce

Slovo exekuce se může stát noční můrou každého z nás. Pojďme se společně podívat, za jakých podmínek exekuce vzniká, jaká mají exekutoři práva, a jaká omezení.

Vznik exekuce

Než dojde z zahájení pravomocné exekuce, předchází tomu několik vymáhacích kroků, o které se pokouší nejprve sám věřitel, později pravděpodobně jeho právní zástupce či externí vymáhací agentura. Pokud ani jeden neuspěje, dojde k postoupení závazků k příslušnému soudu (není-li sjednána přímá vykonatelnost), který nařídí úhradu závazku do několika dnů.
Pokud ani v této době nedojde k úhradě, soud nařídí exekuci, a přidělí Exekutora, který pohledávku převezme a tuto exekuci zahájí.

Exekuční titul
Exekuční titul slouží jako první krok pro zahájení exekuce. Pro její vykonavatelnost musí obsahovat doložku vykonatelnosti. Právě díky exekučnímu titulu mohou exekutoři zahájit svou činnost.
Exekučním titulem mohou být:

 • rozhodnutí soudu (rozsudky, usnesení, platební rozkazy)
 • schválené smíry
 • rozhodčí nálezy
 • notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti
 • exekutorské zápisy
 • rozhodnutí orgánu veřejné správy
 • rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
 • jiná rozhodnutí, schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon

Existuje-li tedy EXEKUČNÍ TITUL, exekutor může zahájit kroky, které vedou k úmoru celé pohledávky včetně příslušenství.

Exekutor nejčastěji používá tyto mechanismy:

 • přikázání pohledávky (zablokování účtu exekutorem, srážky ze mzdy)
 • dražba movitých věcí
 • zřízení exekutorského zástavního práva k nemovitostem
 • dražbu nemovitostí
 • správa nemovité věci (neprodá nemovitost, ale výtěžek z provozu použije na splacení dluhu)

Náklady na exekuci

Právě díky nákladům exekuce je takové řešení závazků velmi nevýhodné, protože tyto náklady mohou počáteční dlužnou částku i vícenásobně převýšit. Jako příklad uvedu jízdu v MHD bez jízdenky. Dojde-li až na exekuční vymáhání, dluh v řádu stovek korun zvýší na mnoho tisíc.

Náklady na exekuci tvoří:

 • odměna exekutora
 • náhrada hotových výdajů
 • náhrada za ztrátu času při provádění exekuce
 • náhrada za doručení písemností
 • odměna a náhrada nákladů správce podniku
 • náklady spojené s přípravou a realizací dražeb
 • a nesmíme zapomenout ani na DPH

Co exekutor může a nemůže zabavit?

Exekutor nemůže zabavit vše co v domácnosti najde. Existuje seznam věcí, které by exekutor při mobiliární exekuci zabavit neměl:

 • snubní prsteny
 • oblečení denní potřeby neluxusního charakteru
 • nejzákladnější vybavení domácností (postele, lednice, pračky,…)
 • zdravotnické potřeby
 • dvojnásobek životního minima
 • u podnikatelů nesmí zabavit věci potřebné k jejich činnosti
 • domácí zvířata

Kam exekutor dosáhne?

Exekuce může postihnout nemocenské dávky, mateřské dávky (přídavky na dítě nebo rodičovské příspěvky), důchody či podpory v nezaměstnanosti, části mzdy či obstaví bankovní účet. Ze všech jmenovaných dávek a podpor a příjmů Vám zůstane jen nezabavitelné minimum, což je dvojnásobek životního minima.

Exekuce v nepřítomnosti dlužníka

Ano, exekutor může vstoupit do domácnosti i v případě nepřítomnosti dlužníka nebo majitele nemovitosti (za asistence POLICIE) a to pouze v případě, že má důvodné podezření, že v objektu dlužník bydlí a má v něm majetek. Majetek nemusí pouze olepit, ale může ho i zabavit. Je však povinen zabránit NEPŘÍMÝM ŠKODÁM – takže objekt musí uzavřít a klíče předat uživateli nemovitosti, nebo je nechat na jiném vhodném místě.

Zodpovědnost exekutora v případě exekuce bez přítomnosti dlužníka

Exekutor při vniknutí do nemovitosti zodpovídá za přímé a nepřímé škody
Přímé škody – jsou způsobené na majetku (poškozené zámky, poničený nábytek,…)
Nepřímé škody – nezabezpečení objektu proti vykradení, nezajištění proti povětrnostním vlivům apod.

Co dělat jde-li k zabavení majetku nepatřícího dlužníkovi?

Dojde-li k zabavení majetku, který dlužník nevlastní, je potřeba tuto skutečnost dokázat a následně podat tzv. podat „ žalobu o Vyloučení věcí z exekuce“. Následný soud rozhodne komu zabavený majetek a vlastní a v případě prokázání této skutečnosti majetek navrátí majiteli. Vyloučení věci z exekučního řízení se podává vůči oprávněnému a ne proti exekutorovi.

Konec exekuce

Exekuce končí ve chvíli, kdy je vymožena dlužná částka + veškeré náklady na exekuci. V případě nedostatku postižitelného majetku dlužníka či jeho příjmů ji může exekutor ukončit. Tím ale vlastní závazek nijak nezaniká, pouze není vymáhán. Běžně se stává, že jeden exekutor vymáhání ukončí, a po krátké době jiný opět započne.
Opravdové ukončení exekučního řízení nastane ve chvíli vydání pravomocného rozhodnutí o ukončení exekuce.

Mobiliární exekuce v praxi

Pro představu jak exekuce fungují, uvedeme příklad fiktivní postavy pana Vopršálka.
Pan Vopršálek si načerpal hotovostní půjčku na vybavení a drobnou rekonstrukci své domácnosti.
2 roky poctivě splácel, ale poté přišel o práci a celá jeho domácí ekonomka se zhroutila. Výdaje převyšovaly příjmy, a brzy se dostal do problému se splácením půjčky.
Byly zahájeny právní kroky pro zahájení exekuce proti panu Vopršálkovi.
Ten má v tuto chvíli 2 možnosti a to buď jednat s exekutorem, vysvětlit mu svou situaci a pokusit se dojednat splátkový kalendář dle svých možností, nebo (bohužel častý případ) hrát „mrtvého brouka“.

První případ je vždy lepší, protože z pravidla je v zájmu exekutora vymoci dlužnou částku v rámci dohody. Řekněme, že i pro exekutory snazší cesta.

V případě nekomunikace pana Vopršálka čeká hned několik nepříjemných překvapení jako je „obstavení“ účtu, exekuce na podporu v nezaměstnanosti a v případě neúspěchu těchto kroků i osobní návštěva exekutora v domácnosti s následným oblepením majetku žlutým štítkem s nápisem „EXEKUČNĚ ZABAVENO“ a domluvou splátek, nebo rovnou jeho zabavení.

V případě zabavení majetku dojde na určitou dobu k jeho uskladnění. Během této doby se pan Vopršálek může pokusit o splacení dluhu. V případě, že se z jeho strany nic nezmění, exekutor majetek prodá ve veřejné dražbě. Vydražená částka putuje na umoření dluhu. To ovšem neznamená, že je po všem, protože ceny předmětů v těchto dražbách jsou opravdu nízké, Takže ve většině případů exekucí toto opatření nic neřeší. Majitel přijde o své věci, ale dluh se razantně nezmenší a exekutor trvá na doplacení dluhu.
Pan Vopršálek, si vybral první možnost. Dohodl si s exekutorem splátkový kalendář a svůj dluh bude několik let splácet. Majetek mu v případě řádného splácení zůstane.

Publikovali jsme pro Vás

About the author

bobo administrator