Faktoring a Forfaiting – dobrá řešení dlouhých splatností faktur

Faktoring a Forfaiting – dobrá řešení dlouhých splatností faktur

Pokud se potýkáte se splatnostmi Vašich faktur o délce 30 a více dní, je tento článek právě pro vás.
Faktoringové financování podnikatelských subjektů bylo v nedávné minulosti ještě poměrně neznámým prvkem, který byl doménou velkých společností s měsíčními obraty v řádech milionů Kč, a o obratově menší podnikatele tyto společnosti nijak zájem nejevily.
V ne příliš dávné době se na trhu objevilo několik poskytovatelů, nabízejících tuto formu financování i pro menší společnosti, či dokonce OSVČ. V současnosti se Faktoring stal vedle běžného úvěrování zcela standardní formou financování podnikatelských subjektů prakticky jakékoli velikosti, a díky svým odlišnostem od úvěrů si získává stále více příznivců.

V čem spočívá Faktoringové financování

Faktoringového obchodu se účastní tři strany:

 • Dodavatel – klient, který o faktoringové financování žádá a který je výstavcem předmětných faktur.
 • Odběratel – subjekt, který od klienta služby či zboží odebírá a hradí jeho vystavené faktury.
 • Faktor – poskytovatel faktoringového financování.

Je-li Faktoring pojištěn, účastní se jej ještě čtvrtý subjekt, kterým je příslušná pojišťovna. Nicméně v praxi většinou platí, že Faktoringová společnost nabízí komplexní službu, jejíž součástí již pojištění pohledávky velmi často bývá, takže z pohledu klienta není čtvrtý subjekt zřejmý.

Účelem Faktoringu je překlenutí doby mezi vystavením faktury a přijetím finančních prostředků od odběratele. Tato doba je dána splatností faktury a může nabývat až několika měsíců.
Pokud má klient takových odběratelů více (typicky stavebnictví či autodoprava aj.), může u něho nastat situace, kdy má vyfakturováno velké množství finančních prostředků a do uplynutí splatností faktur nemá dostatek zdrojů na základní potřeby, náklady své firmy a případné rezervy, které jsou v podnikání snad tou nejdůležitější finanční složkou.

Výhody Faktoringu oproti jiným formám financování

Rozdíly mezi Faktoringovým financování a úvěrem či kontokonentem nejlépe vysvětlíme na příkladu.
Řekněme, že máme klienta autodopravce, který jezdí pro jediného tuzemského odběratele, kterému fakturuje týdně se splatností 60 dní.
Je jasné, že tento malý podnikatel je životně odkázán na platby od tohoto zákazníka, jiné příjmy nemá.
Aby překlenul dobu splatnosti, je nucen zvážit, jakou formu financování zvolí. Nabízejí se běžně tři varianty:

 • Bankovní (či nebankovní) úvěr
 • Kontokorent
 • Faktoring

Bankovní (či nebankovní) úvěr

Klient požádá o úvěr v bance (nejspíše). Banka vyhodnotí jeho bonitu a pokud je vyhovující, poskytne mu úvěrové financování s daným ročním úrokem a dobou splatnosti. Teď konkrétní hodnoty ponechme stranou.
Peníze tedy přijdou do naší malé firmy pouze jednou a splácí se postupně pravděpodobně několik let bez ohledu na konkrétní situaci našeho autodopravce.
Představme si ale, že se náš autodopravce s odběratelem rozejde, nalezne jiného, který ale dlouhou splatnost nepožaduje a akceptuje například i 7 dní.
Je zcela jasné, že v našem příkladu již autodopravci zmizí nutnost externího financování, protože týdenní splatnost pro něho z hlediska Cash-Flow již není problémem.
Úvěr je ale úvěr a není tak snadné se jej zbavit. Náš klient má dvě možnosti – buď úvěr jednorázově splatí, což znamená určitou (nevelkou) ztrátu v nákladech úvěru ale taktéž to přinese odliv finančních prostředků z Cash-Flow, nebo jej zkrátka splácí až do konce doby splatnosti, přičemž platí úroky za období, kdy to již nepotřebuje.

Kontokorent

Stejně jako u úvěru požádá klient v bance o kontokorentní financování. To na rozdíl od úvěru se chová trochu přívětivěji a je možné u něho finanční prostředky využívat pouze v době potřeby. Přesto je nutné jej vnímat jako úvěrové financování protože je nutné vyčerpané peníze opět do nějakého termínu (zpravidla měsíce) na účet vrátit. Pokud se tak nestane, poskytovatel může účtovat vysoké úroky za nepovolený debet.
Výhodou je, že poskytnuté peníze není nutné vyčerpat každý měsíc.

Faktoring

Výhod faktoringového financování je více:

 • klient je v podstatě úvěrován a nezáleží až tak na jeho vlastní bonitě ale hlavně na bonitě jeho odběratelů
 • klientem může být i Start-Up společnost, tedy subjekt bez ekonomické historie
 • faktoring se chová podobně jako nezajištěný úvěr, a klient nijak nenese riziko platební neschopnosti či případné nevůle odběratele (v případě bezregresního faktoringu)
 • ušetří klienta s vymáháním pohledávek a účtování úroků z prodlení
 • umožňuje mnohem efektivněji pracovat se svým Cash-Flow

Jaké rozlišujeme obecné druhy Faktoringu

Faktoring se díky svým různým vlastnostem a poskytovaným formám dá rozdělit do následujících variant:

1. Tuzemský Faktoring

Faktoringové financování, nazývané Tuzemský Faktoring, se specializuje (jak je z názvu zřejmé) na financování tuzemských závazků vůči jiným, taktéž tuzemským subjektům.
V praxi to znamená, že tento typ faktoringu je použitelný pouze pro českou společnost, která dodává zboží či služby (a samozřejmě fakturuje) jiné české společnosti a kryje krátkodobé pohledávky do maximální doby 90 dnů.

1.1. Regresní

Asi nejčastější forma Faktoringu (jinak nazýván též “Nepravý Faktoring”). Faktor zálohově vyplácí faktury před jejich splatností (nejčastěji ihned po jejich obdržení od klienta) a po uhrazení faktury odběratelem doplatí klientovi zbylo část fakturace poníženou o svou marži.
U regresního faktoringu přechází pohledávka na Faktora na přechodnou dobu. Pokud odběratel fakturu uhradí ve stanovené době nebo v tvz. regresní lhůtě*, je záležitost ukončena. Pokud však po tuto dobu fakturu neuhradí, pohledávka přechází zpět na klienta.

1.2. Bezregresní

Bezregresivní Faktoring (jinak též “Pravý Faktoring”) se liší od předešlé chování v případě neuhrazení pohledávky odběratelem, kdy nepřechází zpět na klienta ale vymáhá jí Faktor, tedy Faktor přebírá za klienta riziko, že odběratel nezaplatí. Tato varianta Faktoringu je proti Regresní dražší a často je vyžadována nějaká forma sekundárního zajištění.

2. Zahraniční (exportní) Faktoring

Exportní faktoring je určen k financování českých firem, které fakturují za své dodávky částečně či úplně zahraničním společnostem. Samozřejmě to neplatí striktně. Pokud česká společnost dodává na český i zahraniční trh, neznamená to, že musí použít dva odlišné typy faktoringu. Zpravidla poskytovatel Zahraničního faktoringu v tomto produktu podporuje i zaměření na tuzemské odběratele.
Zahraniční faktoring je častěji aplikován v bezregresní formě.

3. Importní Faktoring

Dovozní (Importní) faktoring je primárně určen pro zahraniční společnosti, které dodávají své služby či zboží na tuzemský trh českým firmám. Importní faktoring se realizuje většinou v regresní formě, nicméně se v praxi prakticky nepoužívá.

Faktoring je možné ještě dále dělit dle formy zveřejnění na podskupiny

 • zjevný – na faktuře je uvedena klausule, která informuje odběratele (plátce) o povinnosti hradit pohledávku Faktorovi
 • skrytý – odběratel není o faktoringovém financování nijak informován

Forfaiting

Forfaiting je specifický typ faktoringového financování, který je zaměřen na středně a dlouhodobé pohledávky. V principu tedy klient prodává poskytovateli Forfaitingu v budoucnu splatnou, zpravidla zajištěnou, pohledávku. Forfaiter se tedy stává novým věřitelem a v případě neuhrazení pohledávky odběratelem si ji ponechává a vymáhá sám, podobně jako u bezregresního Faktoringu.

Rozdíl mezi Faktoringem a Forfaitingem

Největší odlišnost spočívá v době splatnosti vystavených faktur, kterou jsou obě služby schopny akceptovat. Faktoring je určen krátkodobé (do 90 dnů), Forfaiting naopak pro středně a dlouhodobé pohledávky.

Výhody Faktoringu a Forfaitingu

Je patrné, že obě služby fungují jako financování podnikatelských subjektů za podmínek, které jsou pro tyto subjekty příznivé a na rozdíl od jejich úvěrových a kreditních protějšků klienty tak nezatěžují, jsou často levnější a co je nejpodstatnější – klient platí jen za dobu, kdy služby využívá a ne časový úsek v podobě splátkového kalendáře jako například u podnikatelského úvěru.

Chcete vědět více informací? Kontaktujte nás na čísle 608 281 854 či pošlete poptávku na stránce produktu

* – regresní lhůta je časový úsek, po který poskytovatel Faktoringu upomíná a vymáhá platbu po odběrateli klienta. Jakmile lhůta uplyne, pohledávka je převedena zpět na původního majitele/výstavce faktury.

Mohlo by Vás také zajímat

Wüstenrolt Group a Golden Prize Company – da... Došlo na další z řady podvodných firem, které parazitovaly na nevědomosti a bezvýchodné situaci mnoha lidí v ČR. Není snad na trhu obchodní odvětví, ...
Zrušme reklamu na půjčky a všechny problémy se nám... V první polovině letošního roku se dostala do médií zpráva o návrhu KDU-ČSL a komunistů na plošný zákaz reklamy, prezentující bankovní i nebankovní sp...
Odeslání Vašich podkladů ke zpracování Abychom mohli Vaši poptávku náležitě zpracovat a připravit na posouzení poskytovateli, musíme od Vás získat potřebné podklady a informace. Pro mnoho ...
Co je třeba doložit Žádáte-li kdekoli o jakýkoli typ nebankovního úvěru/půjčky, vždy je třeba o Vašem případu něco vědět. Toto "něco" se dozvíme tak, že Vás požádáme o po...
Novela zákona o Exekucí­ch: Předžalobní­ výzva... Dalším velmi přínosnou změnou, vyplývající z novelizace občanského soudního řádu, je ustanovení povinnosti obeznámit dlužníka o pohledávce tvz. Předža...
Nenechat se odbýt při sjednávání­ smlouvy Jední­m ze sekundární­ch druhů podvodných jednání­ při poskytování­ mimobankovní­ch financování­ (úvěrů) je taktika podepište rychle, nemáme čas. Je ...
×