Indikativní nabídka úvěru

Bybobo

Indikativní nabídka úvěru

Níže uvedený text je koncipován jako obecná rada pro žadatele o mimobankovní financování nejenom na serveru KamProPenize.cz.

Pokud je Vaše žádost o nebankovní úvěr vyhodnocena kladně, tedy schválena, následuje proces předání informací a údajů schváleného financování Vám stanoveným způsobem, který se nazývá Indikativní nabídka.

Indikativní nabídka úvěru je dokument, který shrnuje všechny údaje nabízeného nebankovního úvěru, a ve srozumitelné podobě je předkládá k Vašemu vyhodnocení. Takovou indikativní nabídku by měli poskytovat všechny subjekty, které poskytují jakékoli (i mimobankovní) financování, a tímto způsobem informovat klienta ještě před uzavřením veškerých smluv takto klienta informovat o všech kladech a záporech nabízeného financování.

Níže uvedené položky indikativní nabídky jsou obecného charakteru a jejich konkrétní výskyt je dán dalšími ukazateli realizovaných úvěrů v ČR.

Co by měla indikativní nabídka obsahovat

Existuje poměrně hodně typů úvěrů, které se liší nejenom parametry. Například úvěr, poskytovaný spořitelním družstvem má jiná specifika, než úvěr, poskytovaný běžným nebankovním poskytovatelem. Rozdíly jsou i v poskytování korporátních úvěrů (firemních) a spotřebitelských (občanských).
Níže uvedený přehled není možné brát jako dogma. Uvedené veličiny by se měly objevovat jen v případech, kdy to má smysl, nebo je to něčím (například zákonem vyžadováno) a jdou nad rámec financování uvedených v produkční části webu KamProPenize.cz.

 • Identifikaci poskytovatele
  Tedy přesné určení subjektu, který bude úvěr poskytovat, bude uveden v úvěrové dokumentaci a bude také příjemcem finančního plnění ze strany dlužníka
 • Typ financování
  Uvedení o jaký typ úvěru se v indikativní nabídce jedná
 • Výši poskytované jistiny
  Přesnou výši poskytované částky včetně případných odúčtovávaných částek, například při vyplácení exekucí, zástavních práv apod.
 • Délku splatnosti v měsících či letech
  Přesné vyjádření doby splatnosti, po kterou je povinnost ve stanovených intervalech hradit dohodnutou splátku
 • Minimální délku splatnosti ()
  Minimální délkou splátky se rozumí období, po které není možné úvěr jednorázově splatit a tím jej ukončit, tedy obdoba tvz. indexace u bankovních hypoték. U nebankovních poskytovatelů se již téměř nevyskytuje.
 • Výši předepsané pravidelné měsíční splátky
  Přesnou částku periodické splátky, která musí obsahovat veškeré plnění jak úmoru jistiny, tak i veškerých nákladů úvěru do splátky kalkulovaných
 • Účel nebankovního úvěru (je-li sledován)
  U některých typů financování se sleduje jejich účelovost, tedy způsob použití poskytnutých finančních prostředků.
 • Nabídnutou úrokovou sazbu buď roční (p.a.), nebo měsíční (p.m.) dle celkové délky splatnosti úvěru
  Každý úvěr musí mít předem sjednanou roční (p.a.) či měsíční (p.m.) úrokovou sazbu, která vyjadřuje cenu za půjčení uvedené finanční sumy.
 • Vypočtenou hodnotu RPSN
  Pokud to stanoví příslušná legislativa, je povinen poskytovatel uvést RPSN (Roční Procentní Sazbu Nákladů), která zahrnuje nejenom vlastní úrokovou sazbu, ale i veškeré ostatní náklady, vynaložené před čerpáním, při či po něm. Povinnost stanovit RPSN je prozatím nutná pouze u Spotřebitelských úvěrů, kdy žadatele je občan. Takové typy financování na webu KamProPenize.cz však nenajdete.
 • Fixaci úrokové sazby
  Neboli délku garance sjednané úrokové sazby. Této hodnotě je třeba věnovat velkou pozornost. Občas je možné narazit na poskytovatele (na webu KamProPenize.cz ovšem NE), který nasadí úrokovou sazbu velni nízko (například kolem 7% p.a.) a tu garantuje třeba pouhý jeden rok. A pak asi může po tomto roce udělat? Možná ji nechá téměř stejnou a možná ji ztrojnásobí.
 • Druh splátek dle tvorby úroku (anuitní, přepočtený)
  I způsob výpočtu úrokové sazby může mít vliv na celkovou výši splátky a tím i cenu úvěru. Anuitní úrok 8% není to samé jako Přepočtený 8%.
 • Podmínky ke splnění před čerpáním úvěru
  Zde očekávejte soupis požadavků, které je nutno splnit aby bylo možné úvěr realizovat. Může jít například o
 • Podmínky ke splnění po čerpání úvěru
  Podmínky po čerpání jsou velmi důležité a je třeba na ně nezapomenout. Typickým příkladem je dodání vinkulace pojistné smlouvy k nemovitosti ve prospěch poskytovatele. Je to zdánlivá drobnost, ale může (je-li to ve smlouvě definováno) celý úvěr zesplatnit a podmínit vysoké penalizace.
 • Podrobná specifikace požadovaného zajištění
  Každý úvěr je nějak zajištěn. A to i když zajištění v podobě nemovitost nemá. V každé Indikativní nabídce musí být uvedeny všechny požadované formy zajištění, jako například vkládaná zástavní práva apod.
 • Notářský zápis
  NZ neboli Notářský zápis je v podstatě uznání dluhu s doložkou o přímé vykonatelnosti. Sjednání a podepsání tohoto zajišťovacího prostředku v realitě znamená, že pokud nedojde k úhradě specifikovaného počtu periodických splátek, má právo oprávněný z NZ okamžitě uplatnit svoje právo a započít vymáhací proces bez předchozího soudního Platebního rozkazu a nařízení o prodeji zástavy. NZ je tedy tvz. Exekuční titul = stačí jej předat Exekutorskému úřadu a ten nařídí obratem exekuci. Podpis smluvní dokumentace, jejíž součástí je NZ, je třeba dobře rozmyslet.
 • Poplatek účtovaný před čerpáním (předem)
  Dříve častěji, dnes již zřídka mohou požadovat poskytovatelé úhradu určité finanční sumy před čerpáním úvěru, tvz. poplatek předem. Ze solidních investorů to však dnes již nikdo nepožaduje s výjimkou některých spořitelních družstev či záložen. Obecně platí, že pokud nebankovní poskytovatel (či jeho zástupce) požaduje jakoukoli platbu předem, většinou nebývá solidní a je třeba se takových nabídek vyvarovat!
 • Poplatek účtovaný při čerpání (přičítá se k čerpané jistině nebo se od ní odečítá)
  Prakticky každý z poskytovatelů (a to včetně bank) požaduje při realizaci úvěru poplatek vyjádřený buď sumou nebo procentuálně, který slouží k pokrytá nákladů spojených s realizací (právní služby, poplatky KÚ, náklady na distribuční kanály apod.). Tento poplatek musí být vždy přesně stanoven.
 • Poplatek za vedení úvěrového účtu
  U většiny solidních poskytovatelů jej nenajdete s výjimkou spořitelních družstev a záložen, které pracují na odlišném principu, blížícímu se bankovnímu, tedy poplatky jsou jejich vedlejší zdroj příjmů. Pokud existuje, musí být stanoven.
 • Poplatek za správu úvěru
  Opět náklad, který nebankovní poskytovatelé v současnosti již nevyužívají.
 • Poplatek po čerpání
  Ten je většinou pouze technicky odlišné účtování poplatku při čerpání, a také to mnohem lépe zní.
 • Členský vklad
  Je doménou pouze Spořitelních družstev, které mohou poskytovat úvěry pouze svým členům. Nebankovní poskytovatelé si na toto nehrají.

Bývaly doby, kdy se Indikativní nabídka v nebankovních úvěrech nepoužívala a sdělení parametrů úvěru proběhlo často verbálním “vysypání” informací na klienta. Ten se pak často velmi divil, co to vlastně podepsal a co se to sakra děje.

U spotřebitelských úvěrů (kterými se nezabýváme a na webu KamProPenize.cz je nenajdete) již platná legislativa poměrně tvrdě nařizuje poskytovatelům stanoveným způsobem prokazatelně a bez výjimky informovat každého žadatele o jakýkoli takový úvěr a pokud poskytovatel tak neučiní, vystavujeme se nejenom krutým finančním postihům, ale i nebezpečí ztráty licence k poskytování spotřebitelských úvěrů.
U korporátních (firemních) úvěrů to žádný zákon prozatím nenařizuje a je bezpodmínečně nutné vždy Indikativní nabídku v dostatečném rozsahu požadovat, podrobně prostudovat, a kvalifikovaně si zdůvodnit čerpání každého úvěru, nejen nebankovního.
Půjčuje se snadno, ale vrací často velmi těžko.

Publikovali jsme pro Vás

About the author

bobo administrator