Jak postupovat při neoprávněném zabavení­ věci exekutorem

Bybobo

Jak postupovat při neoprávněném zabavení­ věci exekutorem

Jak postupovat při neoprávněném zabavení­ věci exekutoremOdpověď na otázku “Jak se mám bránit, když mi exekutor neoprávněně něco vezme” je jednou z nejčastěji vyhledávaných již po několik let.
Přestože by se takové věci neměly stávat, dějí se častěji, než bychom čekali.
Exekuční řád předpokládá, že ustanovení exekutoři a jejich zmocněné osoby (vykonavatelé), se budou chovat adekvátně konkrétním případům, budou se řídit platnou legislativou a ústavou ČR a v jejich zájmu bude důkladně prověřovat oprávněnost jejich jednání.

Bohužel se příliš často setkáváme s případy, které dávají najevo, že tomu tak často není. Co je příčinou takového, často až nezákonného, jednání není tak těžké uhodnout.
Exekutorský úřad je už ze svého statutu samostatně výdělečným právním subjektem. Tedy co si vymůže, to má a co nevymůže, za to nedostane od nikoho nic. Není se tedy čemu divit, když vykonavatel bez skurpulí vystěhuje byt osoby, která nemá nic společného s povinným a odůvodní to tím, že na základě nějakých “údajů” měl důvod se domnívat, že v předmětném objektu se mohl nacházet majetek povinného. Často tomu tak je, ale často také není.
Na popisované chování mají ale na druhou stranu velký vliv různé formy zatloukání majetku lidmi postiženými exekucí, kdy je pro vykonavatele exekucí často velmi nesnadné najít cestu k majetku, který by se dal zobchodovat a tak zajistit uspokojení nároku oprávněných osob.

Když exekutor neoprávněně věci vezme

Exekutor může majetek, o kterém se domnívá že patří povinnému, odvézt či provést jeho soupis a nařídit dražbu aniž by jej odvážel.
Přestože to vypadá zle, není až takový problém situaci vyřešit a domoci se svých práv, jsou-li oprávněná. Ani Exekutorský úřad není všemocný a podléhá soudu, u kterého je možné najít pochopení, když jej nenajdete u Exekutora samotného.

Postup při navrácení neoprávněně zabaveného majetku

Pokud se do takové situace dostanete a Vaše věci jsou postiženy takovým jednáním, je důležitá rychlost, právní důslednost řešení a samozřejmě schopnost prokázat vlastnictví k dané věci.

První krok – Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu

Nejpozději do 30 dnů od odejmutí věci či její zahrnutí do soupisu, nejlépe však bez zbytečného odkladu, je nutné sepsat Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu a doručit jej na příslušný Exekutorský úřad OSOBNĚ či POŠTOU. Jiné formy doručení nepřipouští §42 Občanského soudního řádu. Obvykle bývá prospěšné tento návrh doručit i osobě Oprávněného v daném exekučním řízení. Opožděný návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu Exekutor zamítne aniž by se jím zabýval.

Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu exekuce by měl obsahovat minimálně tyto náležitosti:

  • Komu je adresován – adresu příslušného exekutorského úřadu, kterému je návrh doručován a který exekuci provádí
  • Navrhovatel – celé jméno, adresu a datum narození navrhovatele
  • Věc – vhodně formulovaný nadpis popisující obsah dokumentu, např. “Návrh na vyškrtnutí věci se soupisu exekuce
  • Obsah návrhu – popis vzniklé situace, prohlášení o Vašem výlučném vlastnictví z postižené věci, důkazy (faktury, smlouvy o nabytí apod.),
  • Žádost o vyškrtnutí ze soupisu exekuce – jasně formulovaný text “Žádám tímto výše uvedený Exekutosrký úřad s ohledem na výše uvedené, aby vyškrtl ze soupisu exekuce prodejem movitých věci následující věci” a vyjmenovat věci o kterých tento návrh pojednává včetně přesného označení exekuce úplným jednacím číslem.
  • Místo, datum a podpis – standardně místo podpisu, aktuální datum a vlastní podpis (není třeba ověření).
  • Důkazy připojené jako přílohy – listiny prokazující vlastnictví k věci, které jsou v návrhu vyjmenovány.

 

Jako důkaz o vlastnictví věci je přípustné i svědectví třetí osoby

Exekutorský úřad je povinen na takto učiněný návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu reagovat do 15 dnů ode dne jeho doručení. Exekutor musí věc vyškrtnout ze seznamu vždy, když se prokáže, že povinnému nepatří nebo patřit nemůže. Důkazní břemeno je v tomto případě na straně navrhovatele, takže pokud se Vám vlastnictví věci prokázat nepodaří, není její vyjmutí ze soupisu příliš pravděpodobné.
Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu je možné použít pouze na věci movité.

Druhý krok – Vylučovací žaloba

Vylučovací (neboli excindační) žalobu dle §267 dle Občanského soudního řádu je možné podat v případech, kdy exekutor zcela nebo částečně odmítl návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu vyhovět nebo jde-li o vyloučení ze soupisu věci nemovité.
Vylučovací žalobu podává vlastník věci a to proti Věřiteli v exekučním řízení (ne proti Exekutorskému úřadu). Na rozdíl Návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu důrazně doporučujeme profesionální vypracování právníkem.
Za podání Vylučovací žaloby je vlastník věci povinen uhradit poplatek ve výši 2.000,- Kč, může však požádat o prominutí soudních poplatků. Po dobu trvání neukončeného soudního řízení nesmí Exekutor s předmětnou věcí nijak nakládat.

Publikovali jsme pro Vás

About the author

bobo administrator