Novela zákona o Exekucí­ch: Slučování­ exekucí

Novela zákona o Exekucí­ch: Slučování­ exekucí

Novela zákona o Exekucí­ch: Slučování­ exekucí­Tento díl začněme jedním mediálně známým případem, který si můžete přečíst zde.
Článek popisuje řekněme trochu extrémní situaci, kdy bylo na osobu započato více (celkem 41) exekucí a její případ mohl být tím ilustrativním, na kterém by se mohla prokázat dobrá vůle exekutora ve smyslu sloučení několika exekucí do jedné jediné s přihlédnutím na okolnosti vzniku pohledávek. Jak to s dobrou vůlí dopadlo si můžete přečíst sami.

Odkazovaný případ popisuje ukázkový důvod konkrétní změny ustanovené novelou exekučního zákona, konkrétně práva povinného požádat o sloučení exekučních řízení vedených stejným oprávněným (věřitelem) a to i v případě, že předmětné exekuce jsou prováděny více exekutorskými úřady.
Právě na takovém případě (a na mnoha dalších) se projevují nevýhody ustanovení Exekutorských úřadů jako samostatných subjektivně podnikajících účetních jednotek které chtějí být pochopitelně co nejvíce ziskové.

Jaké jsou vlastně odměny za Exekutorskou činnost

Odměna za exekuce ukládající zaplacení peněžité částky

Základ odměny je-li vymoženo plnění
Výše odměny
do 3.000.000,- Kč včetně základu15%, nejméně však 3.000,- Kč
z přebývající částky až do 40.000.000,- základu10%
z přebývající částky až do 50.000.000,- základu5%
z přebývající částky až do 250.000.000,- základu1%
nad 250.000.000,- základunic

 

Nejlépe se situace popíše na příkladu, který byl odkazovaným článkem zmíněn

Základní dlužná částka jedné pokuty1.000,- Kč
Náklady právního zástupce jedné pokutycca 6500,- Kč
Procesní náklady (soudní/rozhodčí řízení…) jedné pokutycca 2500,- Kč
Mezisoučet (exekučně vymáhaná částka) jedna pokuta
10.000,- Kč
Odměna exekutora za jedno řízení3.000,- Kč
Náklady exekutora (cestovné,poštovné, telekomunikace …) za jedno řízení3.500,- Kč
Celkový součet jednoho řízení (odhad)16.500,- Kč
Součet všech 41 exekučních řízení676.500,- Kč

Představme si, že exekutor sloučí všech 41 exekucí do jedné jediné. Smysl tohoto spočívá v nenásobení nákladů za neustále opakující se úkony, které stejně nikdo víckrát než jednou nedělá – proč taky.
Exekutor by se tedy musel vzdát částky 40 x 6.500,- Kč = 260.000,- Kč a zůstalo by mu pouhých 6.500,- Kč.


Novelizace zákona stanovuje sloučení více exekucí v rámci jednoho Exekutorského úřadu jako povinnost. Pokud bude více exekucí prováděno více exekutory, má Dlužník možnost požádat (nestane-li se tak bez jeho účasti) Okresní soud o jejich sloučení do jednoho řízení vedeného jedním exekutorským úřadem.
Překážkou sloučení exekucí může být jejich rozdílný procesní stav či jiná okolnost.

Co je Procesní stav exekučního řízení?

Procesním stavem se rozumí množství potřebných úkonů, které byly či nebyly provedeny ve smyslu vymáhacího procesu (např. zjištění informací z databází, katastru nemovitostí, registru vozidel či zbraní, již část je splacená či naopak nic, sjednán splátkový kalendář, nařízena dražba apod.). Nebo přesněji situace, ve které se daná exekuce
Ve výše odkazovaném případě byl překážkou sloučení právě tento rozdílný procesní stav jednotlivých exekucí.
Není ale důvodem sloučení exekucí právě  to aby se právě všechny tyto procesy nemusely dělat 41x a povinný je také 41x nemusel platit?

Novelizace by měla tento velmi neuspokojivý a nejednotný stav, založený na libovůli konkrétního exekutora vyřešit.
Uvidíme do jaké míry bude tato změna produktivní.

Mohlo by Vás také zajímat

Novela zákona o Exekucí­ch: už žádné soukromé účty... Dnem 1.1.2013 vstoupila v platnost novelizace zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti(exekuční řád). Pokusíme se v několika...
Další novela zákona o spotřebitelských úvěrech... Neuplynulo ani několik let a máme tu další novelizaci zákona o spotřebitelských úvěrech a ostatních dotčených zákonů, slangově nazývanou jako zemětř...
Novela zákona o Exekucí­ch: Již Vám exekutor pejsk... Novela exekučního řádu postihuje od termínu své účinnosti další z poměrně kontroverzních témat, kterým je zabavování domácích mazlíčků Exekutorem (či ...
Kdo je vlastně nebankovní investor Investor je velmi magické slovo. Je prodchnuto tajemnem a většinou si za ním mnoho lidí představuje někoho, kdo chce lidem pomáhat. Tak tomu samozřej...
Novela zákona o spotřebitelských úvěrech: již žádn... Jednou z úprav, které by mohly opravdu vyřešit konkrétní palčivý problém na trhu je znění §18b, který řeší použití tvz. "barevných linek", přesněji Li...
Katastr informuje: Obrňte se trpělivostí­! Pokud se chystáte kupovat či prodávat nemovitost, pospěšte si! Od 1.1.2014 se mají­ prodloužit zápisy v katastru až na dvojnásobek současné lhůty! Uv...
×