Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Kliknutím na tlačítko >> Odeslat poptávku <<, obsažené ve formuláři na url http://databaze.kapoli.cz/inform.php, které způsobí odeslání ve formuláři vyplněných dat, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem KAPOLI a.s., se sídlem Opletalova 1418/23,, 11000 Praha 1 – Nové Město (dále také jen „správce“) pro:

    1. účely zpracování a vyhodnocení úvěrových případů, získání všech nutných a potřebných údajů o bonitě klientů, existenci a stavu zajištění, údajích pojistných vztahů týkajících se mé osoby či zajištění požadované finanční služby,
    2. předávání těchto údajů třetím osobách za účelem vyhodnocení žádostí o finanční produkt.

Tento souhlas uděluji na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.
Osobními údaji se rozumí údaje obsažené ve formuláři, vyplňovaném na obchodních místech společnosti KAPOLI a.s. včetně elektronických formulářů na webových stránkách a údaje obsažené na podkladech, potřebných pro vyhodnocení poptávky klienta, tj. zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, údaje o příjmech a výdajích a další podstatné údaje, nezbytné pro vyhodnocení poptávky.
Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem, zejména pak prostř. společností KAPOLI a.s. se sídlem v Opletalova 1418/23, Praha 1 – Nové město, 11000, a dále prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména prostř. subjektů, které jsou vůči správci propojenými osobami. Tento souhlas je udělen na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.
Zákazník má základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, dále souhlasím, aby správce nebo jím pověřená osoba, zejména společnost KAPOLI a.s., využívali podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb správce, tak cizích.

×