Dražby, jejich druhy a využití­

Dražby, jejich druhy a využití­

Není­ pří­liš známou skutečností­, že historie dražeb (aukcí­) sahá až do roku 500 př. n. l.. Podle dochovaných listin sedražby pořádaly za účelem provdání­ žen, dokonce jakýkoli jiný způsob byl snad považován za nepří­pustný. Účely pořádání­ dnešní­ch dražeb nejsou naštěstí­ již tak hrozivé, nicméně jejich dopad se často takto nazvat dá. Jejich realizaci v současnosti upravuje zákon č. 26/2000 Sb. (zákon o veřejných dražbách).

Co je to dražba

Dražba je forma prodeje majetku, která je založena na stanovení­ tvz. vyvolávací­ ceny, která je snižována či zvyšována pořadatelem dražby (dražitelem) podle její­ho použitého typu.

Typy dražeb

Důvody pořádání­ dražební­ho jednání­ mohou být různé, v základu se však dělí­ na dva základní­ typy dražeb:

  • Dobrovolná dražba
    Jak je již z názvu patrné, dobrovolná dražba je pořádána na přání­ majitele předmětu (nemovitosti), který usuzuje, že pomocí­ dražby bude pravděpodobnost prodeje či dosažení­ vyšší­ ceny pravděpodobnější­. Vyvolávací­ cena je stanovena na nejnižší­ hranici a potencionální­ kupci cenu ve formě pří­hozů zvyšují­ do té doby, než zůstane jenom jediný a dražitel charakteristickým “odklepnutí­m”dražbu ukončí­ a prohlásí­ nejvyšší­ho pří­hozce za ví­těze dražby a majitele vydraženého předmětu. Existují­ též předměty, jejichž prodej je ve formědobrovolné dražby přinejmenší­m obvyklý a realizuje se častěji než prodej za stanovenou cenu.
  • Nucená dražba
    Naopak nucená dražba je zákonem preferovaný způsob relativně spravedlivé formy zobchodování­ majetku, kdy na základě vydaného úřední­ho rozhodnutí­ o prodeji předmětu (nemovitosti apod.) je rozhodnuto o realizaci prodeje ve forměnucené dražby – tedy dražby, kterou nemá možnost vlastní­k předmětu ovlivnit. Nejčastěji s tí­mto typem dražby setkáváme u procesů vedoucí­ch ke zpeněžení­ majetku dlužní­ka, který je zatí­žen finanční­mi závazky a je v platební­ neschopnosti. Ve všech ostatní­ch ohledech se nucená dražba chová stejně jako dražba dobrovolná.
  • Holandská dražba
    Termí­n holandská dražba označuje specifický druh dobrovolné dražby, který je charakteristický proti předchozí­m typům klesají­cí­ cenou předmětu dražby. Dražební­k započne holandskou dražbu vyhlášení­m ceny předmětu, která je vysoká (mnohdy i nadhodnocená) a v předem stanovených částkách tuto cenu snižuje. Jakmile jakýkoli potencionální­ zájemce projeví­ zájem a v daný okamžik aktuální­ cenu akceptuje – přihodí­, holadská dražba končí­ a tento zájemce se stává majitelem předmětu dražby.

 

Dražby a současnost

V dnešní­ realitě se setkáváme nejčastěji s dražbami nucenými, které jsou hojně využí­vány exekutorskými úřady, zabývají­cí­mi se vymáhání­m finanční­ch pohledávek, kdy dražby majetku povinných jsou nejrychlejší­m způsobem jeho přemněny na finanční­ prostředky. Zdaleka však tyto formy zobchodování­ majetku nebývají­ těmi nejproduktivnější­mi. Vzhledem k zaběhlým principům a zvyklostem současných vymáhací­ch procesů dochází­ velmi často k velkému podhodnocování­ tržní­ch cen dražených předmětů (včetně nemovitostí­). Mí­sto maximální­ho produktivní­ho využití­ majetku dlužní­ka dochází­ velmi často k jeho zobchodování­ za nepřiměřeně ní­zké částky, které jsou ještě podstatně sní­ženy odečtení­m nekřesťanských poplatků a nákladů spojených s realizací­ nucené dražby. Vzhledem ke ztrátám, které mohou dosáhnou 50% i ví­ce z reálné hodnoty majetku je zpravidla pro dlužní­ka výhodnější­ využí­t zaúvěrování­ majetku (dovolují­-li to okolnosti), pomocí­ kterého zí­ská prostředky na úmor vymáhaných závazků a poté prodej majetku (např. nemovitosti) za mnohem vyšší­ reálnou tržní­ hodnotu.

Mohlo by Vás také zajímat

Zpětný leasing podrobně Tématem tohoto článku je problematika či spíše úskalí nebankovního financování nazývajícího se zpětný leasing. Nemáme v úmyslu vysvětlovat podrobně pr...
Nenechat se odbýt při sjednávání­ smlouvy Jední­m ze sekundární­ch druhů podvodných jednání­ při poskytování­ mimobankovní­ch financování­ (úvěrů) je taktika podepište rychle, nemáme čas. Je ...
Kdo je vlastně nebankovní investor Investor je velmi magické slovo. Je prodchnuto tajemnem a většinou si za ním mnoho lidí představuje někoho, kdo chce lidem pomáhat. Tak tomu samozřej...
Podvodné praktiky zprostředkovatelů 1. dí­l... Způsobů jak vydělat na lidské důvěřivosti či nevědomosti je nepřeberné množství­. I když se zaměří­me pouze na oblast zprostředkování­ půjček, najd...
Půjčky které Vás nezničí V dnešní době existuje půjčka snad na všechno, není problém půjčit si na dům, nebo na auto, na dovolenou, nebo třeba i na koně. Ale co je dobré vědět,...
Další novela zákona o exekucích Exekuce začínají dostávat jasnější pravidla. Bez nadsázky můžeme tvrdit, že tato pravidla nahrávají dlužníkům. Alespoň ve smyslu nezabavitelných movi...
×